Algemene Voorwaarden | Alwin Coaching & Ontwikkeling

Algemeen
Onderstaande Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle activiteiten voor cliënten, gehouden door “Alwin coaching en ontwikkeling” te Vught.

Begrippen
Onder een cliënt wordt verstaan een deelnemer aan een workshop, training of coaching. In deze Algemene Voorwaarden wordt een deelnemer ook aangeduid als “u”.

Onder workshop, training of coaching wordt verstaan iedere activiteit van Alwin coaching en ontwikkeling in de breedste zin, waaronder:

  • Persoonlijke begeleiding
  • Relatietherapie
  • Team coaching
  • (online)Trainingen en workshops

Vanaf nu te noemen ‘training’.

Onderdelen van de Algemene voorwaarden
De Algemene Voorwaarden bestaan uit de volgende onderdelen:
• Algemene Voorwaarden
• Klachtenprocedure

Artikel 1: Aanvaarden van de Algemene Voorwaarden
Deze Algemene Voorwaarden staan vermeld op de website bij het inschrijfformulier van Alwin coaching en ontwikkeling; www.alwinschoones.nl.

Een verwijzing naar de Algemene Voorwaarden staat ook op de factuur van de training. Bij het inschrijven op de training heeft de cliënt tevens aangegeven de Algemene Voorwaarden te kennen en te accepteren, inclusief het privacyreglement.

Artikel 2: Inschrijving en betalingsverplichting
Inschrijving op een training geschiedt door middel van een aanmeldingsformulier op internet of een inschrijving per mail. U (de cliënt) heeft hiermee de verplichting op u genomen tot volledige betaling van deze training. Bij het niet voldoen aan uw betalingsverplichting schakelen wij een incassobureau in. Alle gemaakte kosten zijn dan voor uw rekening, conform de staffel buitengerechtelijke incassokosten. Bij bedragen tot 2500 euro bedraagt dit 15% van de hoofdsom met een minimum van 40 euro.

Artikel 3: Aanbetaling
Door middel van een aanbetaling reserveert u een plaats in een training. Uw aanbetaling verplicht u ertoe de volledige training te betalen. De volledige betaling voor een training moet gedaan zijn voor aanvang van de training. Alwin coaching en ontwikkeling heeft het recht uw plaats in een training te weigeren indien niet het hele bedrag vooraf is betaald.

Artikel 4: Inschrijving door derden
Indien u voor een training of reis ingeschreven bent door een derde partij geschiedt de dienstverlening onder toepassing van onze Algemene Voorwaarden. Degene die boekt dient iedere deelnemer die door hem of haar is ingeschreven op de hoogte te stellen van deze Algemene Voorwaarden. Deze zijn terug te vinden op: www.alwinschoones.nl/algemene-voorwaarden/

Artikel 5: Factuur
Een factuur wordt per mail naar u toegezonden wanneer u zich registreert met het inschrijfformulier of als u zich per mail inschrijft.

Artikel 6: Herroepingsrecht
Een inschrijving kan herroepen worden binnen 14 dagen, uiterlijk tot één dag voordat de training aanvangt. Een cliënt mag een vervangend persoon voorstellen aan Alwin coaching en ontwikkeling, tot maximaal 2 dagen vóór aanvang van een training. Dit dient per mail gemeld te zijn. Tijdens de duur van een training kan een cliënt niet door een ander vervangen worden.

Artikel 7: Verhindering van de cliënt door ziekte of overmacht
Er vindt geen restitutie van betaling of aanbetaling plaats indien de cliënt door omstandigheden verhinderd is bij een training of een deel van een training. Er is geen recht op vervangende trainingsdagen.

Artikel 8: Toelatingsbeleid
Alwin coaching en ontwikkeling heeft het recht een cliënt voorafgaand aan een training te weigeren, indien naar het oordeel van Alwin coaching en ontwikkeling deelname tot een conflict zou kunnen leiden.

Artikel 9: Wijzigingen van de training data, locatie of trainer
Alwin coaching en ontwikkeling behoudt het recht in het geval van onvoorziene omstandigheden zoals ziekte van een trainer of het niet beschikbaar zijn van de trainingsruimte, de trainingsdata en/of de trainingslocatie te wijzigen, vooraf of tijdens de training. De cliënten zullen hierover duidelijk geïnformeerd worden. Indien er een wijziging van een trainer plaatsvindt ontvangt de cliënt hierover een bericht, iedere trainer voldoet aan de normen van Alwin coaching en ontwikkeling. Alwin coaching en ontwikkeling behoudt het recht in bijzondere situaties zoals tijdens een epidemie/pandemie, waarin een training niet klassikaal gegeven kan worden, een training online aan te bieden. Tijdens deze training is er direct online contact met een docent.

Artikel 10: Afbreken van de training door overmacht
Indien door overmacht een training door Alwin coaching en ontwikkeling afgebroken moet worden zal het trainingsgeld terugbetaald worden over de resterende trainingsdagen in de vorm van een voucher, die een jaar lang geldig blijft. De waarde van de reeds genoten trainingssessies wordt vastgesteld aan de hand van de trainingsprijs van dat moment. Overige kosten van cliënten zoals opgenomen vrije dagen, reistijd of reiskosten, of andere immateriële schade worden niet vergoed.

Artikel 11: Annulering van de training door Alwin coaching en ontwikkeling
Indien het minimumaantal van 2 deelnemers voor een training niet gehaald wordt kan de training door Alwin coaching en ontwikkeling geannuleerd worden. De cliënten zullen daarvan uiterlijk 2 dagen voor aanvang van de training op de hoogte gesteld worden. Het betaalde trainingsgeld zal binnen 7 dagen retour gezonden worden.

Artikel 12: retourbetalingen
Indien door omstandigheden zoals genoemd in deze algemene voorwaarden Alwin coaching & ontwikkeling tot (gedeeltelijke) terugbetaling van cursusgeld overgaat, zal dat uitsluitend gestort worden op het rekeningnummer vanwaar de betaling gedaan is.

Artikel 13: Geen aansprakelijkheid door vermissing of schade
Alwin coaching en ontwikkeling aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade door vermissing van kleding of eigendommen of door anderen aangerichte schade tijdens de training.

Artikel 14: Trainingsmateriaal en copyright
Het copyright van de hand-outs, beeldmateriaal, presentaties en overig trainingsmateriaal berust bij Alwin coaching en ontwikkeling. Deze materialen zijn uitsluitend bestemd voor de cliënt die hiervoor aan Alwin coaching en ontwikkeling betaald heeft. Het is niet toegestaan trainingsmateriaal te vermenigvuldigen en te verspreiden zonder schriftelijke toestemming van Alwin coaching en ontwikkeling.

Artikel 15: Beantwoording van vragen
Alwin coaching en ontwikkeling verplicht zich om alle vragen met betrekking tot het onderwijs of van administratieve aard zo snel mogelijk, uiterlijk binnen 14 dagen te beantwoorden. Indien er voor beantwoording meer tijd nodig is (bijvoorbeeld omdat wij informatie van derden nodig hebben) zullen wij u daarvan op de hoogte stellen, en een nieuwe termijn benoemen.

Artikel 16: Privacyverklaring
Alwin coaching en ontwikkeling heeft een privacyverklaring opgesteld die voor iedereen zichtbaar op haar website staat: www.alwinschoones.nl/privacyverklaring
Hierin is vastgelegd welke informatie wij verzamelen en met wie deze informatie wordt gedeeld. Persoonsgegevens van cliënten worden nimmer aan derden verkocht. Uw persoonsgegevens in ons bestand worden op uw verzoek verwijderd.

Klachtenprocedure
Deze klachtenprocedure is 24 uur per dag beschikbaar op onze website: www.alwinschoones.nl onder ‘Algemene Voorwaarden’. Deze Algemene Voorwaarden vindt u bij het inschrijfformulier en op de homepage.

We doen ons uiterste best om u een kwalitatieve en inspirerende training aan te bieden. Indien u een vraag of bezwaar heeft horen wij dat graag direct van u, zodat we samen kunnen kijken hoe we tot een bevredigende oplossing komen. De algemene voorwaarden zijn leidend bij het beantwoorden van een klacht.

Indien u echter vindt dat uw klacht niet goed gehoord of beantwoord is kunt u deze per e-mail indienen. Een antwoord krijgt u van ons per e-mail.

Adres
Uw klacht kunt u richten aan:
Alwin coaching en ontwikkeling
t.a.v. Alwin Schoones
alwin@alwinschoones.nl

Omschrijving van de klacht
Graag vernemen wij van u wat uw klacht is en hoe u de klacht graag opgelost zou zien.

Ontvangstbevestiging
U ontvangt zo snel mogelijk, uiterlijk binnen 7 dagen, een ontvangstbevestiging.

Behandeling van uw klacht
Alle klachten worden door Alwin coaching en ontwikkeling afgehandeld.

Beantwoording van uw klacht
Wij streven ernaar elke klacht op korte termijn, uiterlijk binnen 4 weken, naar bevrediging beantwoord te hebben. Indien er meer tijd nodig is om een klacht af te handelen zullen wij u hiervan op de hoogte stellen met een motivatie en de te verwachten tijdsduur. Alle relevante informatie die wij over uw klacht ontvangen zullen wij binnen 7 dagen aan u verzenden.

Vertrouwelijkheid
Uw klacht wordt vertrouwelijk behandeld en niet met derden gedeeld.

Registratie
Van elke klacht wordt een registratie bijgehouden die gedurende 1 jaar bewaard blijft.

Behandeling van een beroep op antwoord door een onafhankelijke derde.
Wij verplichten ons uw klacht op redelijke wijze en korte termijn te beantwoorden. Er kunnen zich echter situaties voordoen waarin wij niet in staat zijn de hele klacht weg te nemen. Indien u vindt dat uw klacht niet naar behoren is afgehandeld kunt u hiertegen bezwaar maken. Wij zullen uw vraag voorleggen aan een derde partij en u daarvan een afschrift sturen.

Deze derde partij is:
Jeroen Bronkhorst
mail: info@cultuurstudio.nl
De uitspraak van deze partij is bindend voor Alwin coaching en ontwikkeling.